python代码大全心形:一行Python代码画心型

1、画I组成的心型代码:

print(‘\n’.join([”.join([(‘I'[(x-y) % len(‘I’)]if ((x*0.05)**2+(y*0.1)**2-1)**3-(x*0.05)**2*(y*0.1)**3 <= 0 else ‘ ‘)for x in range(-30, 30)])for y in range(30, -30, -1)]))

2、画Love组成的心型代码:

print(‘\n’.join([”.join([(‘Love'[(x-y) % len(‘Love’)]if ((x*0.05)**2+(y*0.1)**2-1)**3-(x*0.05)**2*(y*0.1)**3 <= 0 else ‘ ‘)for x in range(-30, 30)])for y in range(30, -30, -1)]))

3、画You组成的心型代码:

print(‘\n’.join([”.join([(‘You'[(x-y) % len(‘You’)]if ((x*0.05)**2+(y*0.1)**2-1)**3-(x*0.05)**2*(y*0.1)**3 <= 0 else ‘ ‘)for x in range(-30, 30)])for y in range(30, -30, -1)]))


                                                                      

4、画Raven组成的心型代码:

print(‘\n’.join([”.join([(‘Raven'[(x-y) % len(‘Raven’)]if ((x*0.05)**2+(y*0.1)**2-1)**3-(x*0.05)**2*(y*0.1)**3 <= 0 else ‘ ‘)for x in range(-30, 30)])for y in range(30, -30, -1)]))

 

以上就是“Python代码大全心形”的详细内容,想了解更多请持续关注90代码网!